Półbut PUCCINI B0113N S3 SRC Base

Nowy produkt

Cena: 251,95 zł

Druk

BARDZO ELASTYCZNY PÓŁBUT Z DOBRĄ AMORTYZACJĄ

BUTY BASE B0113N S3 SRC PÓŁBUT PUCCINI
– Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Wszyty język chroni przed pyłem
– Cho­lewka z wodo­od­por­nej skóry lico­wej
– Sta­lowy podno­sek
– Odpor­ność na prze­bi­cie. Per­fo­ra­cja 0 mm. Zgodna z normą EN ISO 20345
– Nie­me­ta­lowa wkładka anty­prze­bi­ciowa: lżej­sza i bar­dziej ela­styczna
– Wyście­łany zapię­tek gwa­ran­tuje kom­fort i zapo­biega zapa­le­niu ścię­gna Achil­lesa
– Opa­ten­to­wana tech­no­lo­gia, która pozwala na reduk­cję gru­bo­ści zewnętrz­nej czę­ści pode­szwy (jej naj­tward­szej i naj­cięż­szej czę­ści) do war­stwy gru­bo­ści 0,2mm, zwa­nej TPU Skin ® = lżej­szy but
– Zwięk­sza­jąc gru­bość środ­ko­wej czę­ści pode­szwy (najlżej­sza i najbar­dziej miękka część) dzięki tech­no­lo­gii AirTe­ch® uzy­sku­jemy jedną z najbar­dziej ela­stycz­nych pode­szw zapo­biegających zmę­cze­niu stop = lep­szy efekt amor­ty­za­cji

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)