Półbut BE-UNIFORM B0887N S3 HRO HI CI SRC Base

Nowy produkt

Cena: 367,99 zł

Druk

BARDZO KOMFORTOWY PÓŁBUT DO PRACY W KAŻDYCH WARUNKACH

BUTY BASE B0887N S3 HRO HI CI SRC PÓŁBUT BE–UNIFORM
– Opa­ten­to­wana tech­no­lo­gia, która pozwala na reduk­cję gru­bo­ści zewnętrz­nej czę­ści pode­szwy (jej naj­tward­szej i naj­cięż­szej czę­ści) do war­stwy gru­bo­ści 0,2 mm, zwa­nej TPU Skin® = lżej­szy but!
– Cho­lewka z wodo­od­por­nej skóry lico­wej
– Nadla­nie osa­dzone w pode­szwie, odporne na ście­ra­nie i wpły­wa­jące na dłuż­szą żywot­ność buta
– Kom­po­zy­towy podno­sek = lżej­szy but Patent BASE Sli­mCap®: Gru­bość podno­ska zre­du­ko­wana: 6,5 mm – wię­cej miej­sca na palce, podno­sek lżej­szy o 35%. Pod­no­sek wypo­sa­żony w ufor­mo­waną taśmę dla kom­fortu
– Wstawka anty­skrętna dla lep­szej sta­bil­no­ści i wspar­cia łuku stopy
– Life Plus – kom­fort dla pode­szwy podwój­nej gęsto­ści PU/guma HRO
Life Plus to tech­no­lo­gia opra­co­wana przez Base Pro­tec­tion aby popra­wić przy­czep­ność i odpor­ność pode­szwy w warun­kach pracy cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się cią­głą obec­no­ścią wody. Cykl życia tego buta trwa dłu­żej w porów­na­niu do buta ze stan­dar­dową pode­szwą z gumy HRO.
– Nie­me­ta­lowa wkładka anty­prze­bi­ciowa: lżej­sza i bar­dziej ela­styczna
– Wzmoc­nie­nie pięty z TPU

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)