Półbut BE-FREE B0872 / BE-JOY B0874 S3 SRC Base

Nowy produkt

Cena: 326,00 zł

Druk

PRAKTYCZNY WYBÓR DLA KOMFORTU 

BUTY BASE B0872 S3 SRC PÓŁBUT BE–FREE
BUTY BASE B0874 S3 SRC PÓŁBUT BE–JOY
– Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje najlep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Cho­lewka ze skóry wosko­wa­nej bez żad­nych szwów bocz­nych z odbla­skową wstawką 3 M boczną i tylną
– Dłu­go­tr­wała ochrona podno­ska z TPU odpor­nego na ście­ra­nie
– Lżej­szy podno­sek kom­po­zy­towy lżej­szy but Patent Base – zre­du­ko­wana gru­bość podno­ska: 6,5mm – wię­cej miej­sca na palce, 35% lżej­szy podno­sek
-Ewo­lu­cja patentu TPU-Skin® łącząca efekt zapo­biegania zmę­cze­niu, lep­szą ela­stycz­ność buta oraz pęche­rzy­ko­watą struk­turę dla więk­szej ela­stycz­no­ści, mięk­ko­ści i amor­ty­za­cji
Zew­nętrzna war­stwa pode­szwy jest zre­du­ko­wana do gru­bo­ści 0.2 mm, war­stwy „skóry” bar­dziej odpor­nej na zgi­na­nie i tar­cie. Reduk­cja gru­bo­ści pode­szwy zewnętrz­nej pozwala na zwięk­sze­nie gru­bo­ści czę­ści mięk­kiej i ela­stycz­nej AirTe­ch®, popra­wia­jąc absorb­cję wstrzą­sów i roz­pro­wa­dze­nie masy ciała
– Lekka i kom­fortowa pode­szwa rzeź­biona
– Wyście­łany zapię­tek z Lycry gwa­ran­tuje kom­fort i zapo­biega zapa­le­niu ścię­gna
– Nie­me­ta­lowa wkładka anty­prze­bi­ciowa: lżej­sza i bar­dziej ela­styczna
– Odpor­ność na prze­bi­cie. Per­fo­ra­cja 0 mm

Wybrane dla Ciebie

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)
facebook