Półbut LITIO B0537 S2 SRC Base

Nowy produkt

Cena: 256,47 zł

Druk

BARIERA PRZECIW PŁYNOM - KOLEKCJA HYGIENE

BUTY BASE B0537 S2 SRC PÓŁBUT LITIO
– Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Cho­lewka ze ścią­ga­czem
– Cho­lewka z wodo­od­por­nej mikro­fi­bry
– Sta­lowy podno­sek
– Zapię­tek w kształ­cie V gwa­ran­tuje kom­fort i zapo­biega zapa­le­niu ścię­gna
– Podeszwa PU/TPU z tech­no­lo­gią LifePlus: tech­no­lo­gia opra­co­wana przez Base Pro­tec­tion aby popra­wić przy­czep­ność i odpor­ność pode­szwy w warun­kach pracy cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się cią­głą obec­no­ścią wody. Cykl życia tego buta trwa dłu­żej w porów­na­niu do buta ze stan­dar­dową pode­szwą z PU/TPU
Efek­tem jest lżej­sza i ela­styczna pode­szwa, odpor­ność na pęka­nie pode­szwy w wyniku oddzia­ły­wa­nia wody, wyż­sza przy­czep­ność na mokrym podłożu (35 – 40% powy­żej normy SCR na podłożu cera­micz­nym)Wybrane dla Ciebie

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)
facebook