Półbut MECHANIC B0440 S1 SRC Base

Nowy produkt

Cena: 302,52 zł

Druk

BARDZO ELASTYCZNY PÓŁBUT Z DOBRĄ AMORTYZACJĄ

BUTY BASE B0440 S1 SRC PÓŁBUT MECHANIC
– SmellStop – Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu

– Wyście­łany zapię­tek gwa­ran­tuje kom­fort i zapo­biega zapa­le­niu ścię­gna
– Cho­lewka z per­fo­ro­wa­nej skóry zamszo­wej gwa­ran­tuje dobrą oddy­chal­ność
– Ela­styczna część cho­lewki (Lycra ®) uła­twia zakła­da­nie i zapew­nia kom­fort
– Sta­lowy podno­sek wzmoc­niony trwałą war­stwą ochronną
– LEKKA PODESZWA ZAPOBIEGAJĄCA ZMĘCZENIU Z AMORTYZACJĄ
– Opa­ten­to­wana tech­no­lo­gia, która pozwala na reduk­cję gru­bo­ści zewnętrz­nej czę­ści pode­szwy (jej naj­tward­szej i naj­cięż­szej czę­ści) do war­stwy gru­bo­ści 0,2 mm, zwa­nej TPU Skin® = lżej­szy but!
– Zwięk­sza­jąc gru­bość środ­ko­wej czę­ści pode­szwy (naj­lżej­sza i naj­bar­dziej miękka część) dzięki tech­no­lo­gii AirTe­ch® uzy­sku­jemy jedną z naj­bar­dziej ela­stycz­nych pode­szw zapo­bie­ga­ją­cych zmę­cze­niu stop = lep­szy efekt amor­ty­za­cji!

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)