Trzewik SOCCER TOP B0604 S1P SRC Base
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Trzewiki SOCCER TOP B0604 S1P SRC Base

 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
348,12 zł (brutto) 283,02 zł (netto)
Brutto
icon
Polityka bezpieczeństwa
icon
Zasady dostawy
icon
Zasady zwrotu

LEKKI I ELASTYCZNY TRZEWIK Z DOBRĄ WENTYLACJĄ I AMORTYZACJĄ

BUTY BASE B0604 S1P SRC TRZEWIK SOCCER TOP
– Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Wszyty język chroni przed pyłem
– Cho­lewka zamszowa ze wstaw­kami z mate­riału Cor­dura – lep­sza wen­ty­la­cja
– Zapię­tek w kształ­cie „V” gwa­ran­tuje kom­fort i zapo­biega zapa­le­niu ścię­gna
– Podeszwa zapo­bie­ga­jąca zmę­cze­niu stopy z amor­ty­za­cją
– Opa­ten­to­wana tech­no­lo­gia, która pozwala na reduk­cję gru­bo­ści zewnętrz­nej czę­ści pode­szwy (jej naj­tward­szej i naj­cięż­szej czę­ści) do war­stwy gru­bo­ści 0,2 mm, zwa­nej TPU Skin® = lżej­szy but!
– Zwięk­sza­jąc gru­bość środ­ko­wej czę­ści pode­szwy (naj­lżej­sza i naj­bar­dziej miękka część) dzięki tech­no­lo­gii AirTe­ch® uzy­sku­jemy jedną z naj­bar­dziej ela­stycz­nych pode­szw zapo­bie­ga­ją­cych zmę­cze­niu stop = lep­szy efekt amor­ty­za­cji!
– Lżej­szy podno­sek kom­po­zy­towy lżej­szy but Patent Base Pro­tec­tion: Gru­bość podno­ska zre­du­ko­wana: wię­cej miej­sca na palce Wypo­sa­żony w for­mo­waną taśmę podno­sek waży o 35% mniej
– Ana­to­miczna wymienna wkładka z wen­ty­la­cją stopy. Wkładka połą­czona z sys­te­mem Dry’n Air®, który jest wypo­sa­żony w układ kana­łów i otwo­rów Gwa­ran­cja: wysoka oddy­chal­ność buta, suche i wypo­częte nogi

B0604GRR36