Trzewik PRADO B0154 S3 SRC Base

Nowy produkt

Cena: 213,12 zł

Druk

BARDZO KOMFORTOWY TRZEWIK OCHRONNY

BUTY BASE B0154 S3 SRC TRZEWIK PRADO
– Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Wygodny haczyk uła­twia­jący szyb­kie zdję­cie buta bez roz­wią­zy­wa­nia
– Wszyty język chroni przed pyłem
– Cho­lewka ze skóry wodo­od­por­nej bez prze­szy­cia bocz­nego – wyż­sza trwa­łość
– Sta­lowy podno­sek z zewnętrzną ochroną z TPU – wyż­sza odpor­ność na ście­ra­nie
– PODESZWA ZAPOBIEGAJĄCA ZMĘCZENIU Z AMORTYZACJĄ
– Zwięk­sza­jąc gru­bość środ­ko­wej czę­ści pode­szwy (najlżej­sza i najbar­dziej miękką część) dzięki tech­no­lo­gii AirTe­ch® uzy­sku­jemy jedną z najbar­dziej ela­stycz­nych pode­szw zapo­bie­ga­ją­cych zmę­cze­niu stop (lep­szy efekt amor­ty­za­cji). Wię­cej ela­stycz­no­ści i mniej­szy nacisk na śród­sto­pie – jak cho­dze­nie po mięk­kim dywa­nie
-Nie­me­ta­lowa wkładka anty­prze­bi­ciowa: lżej­sza i bar­dziej ela­styczna
– Odpor­ność na prze­bi­cie. Per­fo­ra­cja 0 mm Zgod­nie z normą EN ISO 20345 (Gwó­źdź 4,5mm – siła 1100 N)

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)