Sandał SUMMER B0116 S1P SRC Base

Nowy produkt

Cena: 257,82 zł

Druk

LEKKI SANDAŁ Z DOBRĄ AMORTYZACJĄ

BUTY BASE B0116 S1P SRC SANDAŁ SUMMER
– Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ra­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu.
-Regu­lo­wany rzep wyso­kiej jako­ści Cho­lewka zamszowa z per­fo­ra­cją = lep­sza wen­ty­la­cja stopy
– Sta­lowy podno­sek
– Wyście­łany zapięte gwa­ran­tuje kom­fort i zapo­biega zapa­le­niu ścię­gna Achil­lesa
PODESZWA ZAPOBIEGAJĄCA ZMĘCZENIU Z AMORTYZACJĄ
– Nieme­ta­lowa wkładka anty­prze­bi­ciowa: lżej­sza i bar­dziej ela­styczna
– Odpor­ność na prze­bi­cie. Per­fo­ra­cja 0 mm. Zgod­nie z normą EN ISO 20345
– Zastrze­żona tech­no­lo­gia, która pozwala na reduk­cję gru­bo­ści zewnętrz­nej czę­ści pode­szwy (jej naj­tward­szej i naj­cięż­szej czę­ści) do war­stwy gru­bo­ści 0,2mm, zwa­nej TPU Skin® = lżej­szy but!
Zwięk­sza­jąc gru­bość środ­ko­wej czę­ści pode­szwy (naj­lżej­sza i naj­bar­dziej miękką część) dzięki tech­no­lo­gii AirTe­ch® uzy­sku­jemy jedną z naj­bar­dziej ela­stycz­nych pode­szw zapo­bie­ga­ją­cych zmę­cze­niu stóp = lep­szy efekt amor­ty­za­cji!

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)