Półbut MATAR B0957 S3 ESD SRC Base

Nowy produkt

Cena: 284,46 zł

Druk

SMART EVO: NIEZBĘDNY - 100% BEZ ELEMENTÓW METALOWYCH

BUTY BASE B0957 S3 ESD SRC PÓŁBUT MATAR
– SmellStop – pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Cho­lewka z wodo­od­por­nej mifro­fi­bry
– Dodat­kowa ochrona podno­ska z TPU, nie­ście­ralna
– Wszyty język chroni przed pyłem
– Bar­dzo lekka anty­po­śli­zgowa pode­szwa PU SRC zapo­biegająca zmę­cze­niu z amor­ty­za­cją. Odpo­wied­nia dla każ­dego rodzaju podłoża
– Lżej­szy podno­sek kom­po­zy­towy lżej­szy but Patent Base – zre­du­ko­wana gru­bość podno­ska: 6,5mm – wię­cej miej­sca na palce, 35% lżej­szy podno­sek
– Wyście­łany zapię­tek gwa­ran­tuje kom­fort i zapo­biega zapa­le­niu ścię­gna
– Nie­me­ta­lowa wkładka anty­prze­bi­ciowa: lżej­sza i bar­dziej ela­styczna
– Odpor­ność na prze­bi­cie. Per­fo­ra­cja 0 mm. Zgod­nie z normą EN ISO 20345 (Gwó­źdź 4,5mm – siła 1100 N)
– Ana­to­miczna wymienna wkładka z cyr­ku­la­cją powie­trza. Wkładka ESD połą­czona z sys­te­mem Dry’n Air, wypo­sa­żo­nym w układ kana­łów i otwo­rów pozwa­la­ją­cych na cyr­ku­la­cję powie­trza w bucie. Gwa­ran­cją sucha i wypo­częta stopa!

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)