Półbut BE-STYLE B0886 S1P ESD SRC Base

Nowy produkt

Cena: 324,19 zł

Druk

PRAKTYCZNY WYBÓR DLA KOMFORTU

BUTY BASE B0886 S1P ESD SRC PÓŁBUT BE–STYLE
– Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje najlep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Oddy­cha­jąca cho­lewka z mikro­fi­bry z odbla­skową wstawką 3M
– Oddy­cha­jąca ochrona podno­ska z TPU odpor­nego na ście­ra­nie
– Kom­po­zy­towy podno­sek = lżej­szy but Patent BASE Sli­mCap®: Gru­bość podno­ska zre­du­ko­wana: 6,5 mm – wię­cej miej­sca na palce, podno­sek lżej­szy o 35%. Pod­no­sek wypo­sa­żony w ufor­mo­waną taśmę dla kom­fortu
– Ewo­lu­cja patentu TPU-Skin® łącząca efekt zapo­biegania zmę­cze­niu, lep­szą ela­stycz­ność buta oraz pęche­rzy­ko­watą struk­turę dla więk­szej ela­stycz­no­ści, mięk­ko­ści i amor­ty­za­cji
Zew­nętrzna war­stwa pode­szwy jest zre­du­ko­wana do gru­bo­ści 0.2 mm, war­stwy „skóry” bar­dziej odpor­nej na zgi­na­nie i tar­cie. Reduk­cja gru­bo­ści pode­szwy zewnętrz­nej pozwala na zwięk­sze­nie gru­bo­ści czę­ści mięk­kiej i ela­stycz­nej AirTe­ch®, popra­wia­jąc absorb­cję wstrzą­sów i roz­pro­wa­dze­nie masy ciała
– Nie­me­ta­lowa wkładka anty­prze­bi­ciowa: lżej­sza i bar­dziej ela­styczna
– Wyście­łany zapię­tek z Lycry gwa­ran­tuje kom­fort i zapo­biega zapa­le­niu ścię­gna

Wybrane dla Ciebie

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)
facebook