Półbut ACE B0671 / SMASH B0672 S1P SRC Base

Nowy produkt

Cena: 349,93 zł

Druk

BARDZO LEKKI PÓŁBUT DO PRACY W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE

BUTY BASE B0671 S1P SRC ACE
BUTY BASE B0672 S1P SRC SMASH
– Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Cho­lewka zamszowa z per­fo­ra­cją
– Sli­mCap: Lżej­szy podno­sek kom­po­zy­towy lżej­szy but Patent Base Pro­tec­tion: Gru­bość podno­ska zre­du­ko­wana: wię­cej miej­sca na palce. Wypo­sa­żony w for­mo­waną taśmę podno­sek waży o 35% mniej
– BARDZO LEKKA PODESZWA PU/TPU ZAPOBIEGAJĄCA ZMĘCZENIU Z AMORTYZACJĄ
– Ana­to­miczna wymienna wkładka z cyr­ku­la­cją powie­trza. Wkładka połą­czona z sys­te­mem Dry’n Air®, który jest wypo­sa­żony w układ kana­łów i otwo­rów. Gwa­ran­cja: wysoka oddy­chal­ność buta, suche i wypo­częte stopy
– Nie­me­ta­lowa wkładka anty­prze­bi­ciowa: lżej­sza i bar­dziej ela­styczna
– Odpor­ność na prze­bi­cie. Per­fo­ra­cja 0 mm Zgod­nie z normą EN ISO 20345 (Gwó­źdź 4,5mm – siła 1100 N)
– Wyście­łany skórą zapię­tek gwa­ran­tuje kom­fort i zapo­biega zapa­le­niu ścię­gna oraz prze­tar­ciu
– Opa­ten­to­wana tech­no­lo­gia, która pozwala na reduk­cję gru­bo­ści zewnętrz­nej czę­ści pode­szwy (jej naj­tward­szej i naj­cięż­szej czę­ści) do war­stwy gru­bo­ści 0,2 mm, zwa­nej TPU Skin® = lżej­szy but!
– Zwięk­sza­jąc gru­bość środ­ko­wej czę­ści pode­szwy (naj­lżej­sza i naj­bar­dziej miękka część) dzięki tech­no­lo­gii AirTe­ch® uzy­sku­jemy jedną z naj­bar­dziej ela­stycz­nych pode­szw zapo­bie­ga­ją­cych zmę­cze­niu stop = lep­szy efekt amor­ty­za­cji!
Wię­cej ela­stycz­no­ści i mniej­szy nacisk na śród­sto­pie – jak cho­dze­nie po mięk­kim dywa­nie

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)