Półbut VOLLEY B0629 S1P Base

Nowy produkt

Cena: 335,03 zł

Druk

LEKKI KOBIECY PÓŁBUT Z DOBRĄ WENTYLACJĄ I AMORTYZACJĄ

BUTY BASE B0629 S1P PÓŁBUT VOLLEY
– Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje naj­lep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Cho­lewka zamszowa z per­fo­ra­cją (dziur­kami) = lep­sza wen­ty­la­cja
– Wszyty język chroni przed pyłem
– Lżej­szy podno­sek kom­po­zy­towy lżej­szy but Patent Base Pro­tec­tion: Gru­bość podno­ska zre­du­ko­wana: wię­cej miej­sca na palce Wypo­sa­żony w for­mo­waną taśmę podno­sek waży o 35% mniej
– Opa­ten­to­wana tech­no­lo­gia, która pozwala na reduk­cję gru­bo­ści zewnętrz­nej czę­ści pode­szwy (jej naj­tward­szej i naj­cięż­szej czę­ści) do war­stwy gru­bo­ści 0,2 mm, zwa­nej TPU Skin® = lżej­szy but!
– Zwięk­sza­jąc gru­bość środ­ko­wej czę­ści pode­szwy (naj­lżej­sza i naj­bar­dziej miękka część) dzięki tech­no­lo­gii AirTe­ch® uzy­sku­jemy jedną z naj­bar­dziej ela­stycz­nych pode­szw zapo­biegających zmę­cze­niu stop = lep­szy efekt amor­ty­za­cji!
– Wyście­łany zapię­tek gwa­ran­tuje kom­fort i zapo­biega zapa­le­niu ścię­gna
– Ana­to­miczna wymienna wkładka z cyr­ku­la­cją powie­trza. Wkładka połą­czona z sys­te­mem Dry’n Air®, który jest wypo­sa­żony w układ kana­łów i otwo­rów. Gwa­ran­cja: wysoka oddy­chal­ność buta, suche i wypo­częte stopy

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)