Trzewiki BE-FREE TOP B0873/ BE-JOY B0875 S3 SRC Base
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Trzewiki BE-FREE TOP B0873/ BE-JOY B0875 S3 SRC Base

 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • BE-FREE TOP B0873
336,84 zł (brutto) 273,85 zł (netto)
Brutto
icon
Polityka bezpieczeństwa
icon
Zasady dostawy
icon
Zasady zwrotu

PRAKTYCZNY WYBÓR DLA TWOJEGO KOMFORTU

BUTY BASE B0873 S3 SRC TRZEWIK BE-FREE TOP
BUTY BASE B0875 S3 SRC TRZEWIK BE-JOY TOP
– Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje najlep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Cho­lewka ze skóry wosko­wa­nej bez żad­nych szwów bocz­nych z odbla­skową wstawką 3 M boczną i tylną
– Dłu­go­tr­wała ochrona podno­ska z TPU odpor­nego na ście­ra­nie
– Kom­po­zy­towy podno­sek = lżej­szy but Patent BASE Sli­mCap®: Gru­bość podno­ska zre­du­ko­wana: 6,5 mm – wię­cej miej­sca na palce, podno­sek lżej­szy o 35%. Pod­no­sek wypo­sa­żony w ufor­mo­waną taśmę dla kom­fortu
-Ewo­lu­cja patentu TPU-Skin® łącząca efekt zapo­biegania zmę­cze­niu, lep­szą ela­stycz­ność buta oraz pęche­rzy­ko­watą struk­turę dla więk­szej ela­stycz­no­ści, mięk­ko­ści i amor­ty­za­cji
Zew­nętrzna war­stwa pode­szwy jest zre­du­ko­wana do gru­bo­ści 0.2 mm, war­stwy „skóry” bar­dziej odpor­nej na zgi­na­nie i tar­cie. Reduk­cja gru­bo­ści pode­szwy zewnętrz­nej pozwala na zwięk­sze­nie gru­bo­ści czę­ści mięk­kiej i ela­stycz­nej AirTe­ch®, popra­wia­jąc absorb­cję wstrzą­sów i roz­pro­wa­dze­nie masy ciała
– Nie­me­ta­lowa wkładka anty­prze­bi­ciowa: lżej­sza i bar­dziej ela­styczna
– Odpor­ność na prze­bi­cie. Per­fo­ra­cja 0 mm
– Wyście­łany zapię­tek z Lycry gwa­ran­tuje kom­fort i zapo­biega zapa­le­niu ścię­gna

B0873BKG36