Półbut BE-EASY B0892 S3 ESD SRC Base

Nowy produkt

Cena: 337,28 zł

Druk

PRAKTYCZNY WYBÓR DLA KOMFORTU

BUTY BASE B0892 S3 ESD SRC PÓŁBUTY BE–EASY
- Pod­szewka z mate­riału 3D hi-tech gwa­ran­tuje najlep­szą oddy­chal­ność i trwałą ochronę anty­bak­te­ryjną: zapo­biega roz­mna­ża­niu bak­te­rii i powsta­wa­niu nie­przy­jem­nego zapa­chu
– Cho­lewka ze skóry lico­wej
– Dłu­go­tr­wała ochrona podno­ska z TPU odpor­nego na ście­ra­nie
– Lżej­szy podno­sek kom­po­zy­towy = lżej­szy but. Patent Base Pro­tec­tion: Gru­bość podno­ska zre­du­ko­wana: wię­cej miej­sca na palce. Wypo­sa­żony w for­mo­waną taśmę podno­sek waży o 35% mniej
– Ewo­lu­cja patentu TPU-Skin® łącząca efekt zapo­biegania zmę­cze­niu, lep­szą ela­stycz­ność buta oraz pęche­rzy­ko­watą struk­turę dla więk­szej ela­stycz­no­ści, mięk­ko­ści i amor­ty­za­cji
Zew­nętrzna war­stwa pode­szwy jest zre­du­ko­wana do gru­bo­ści 0.2 mm, war­stwy „skóry” bar­dziej odpor­nej na zgi­na­nie i tar­cie. Reduk­cja gru­bo­ści pode­szwy zewnętrz­nej pozwala na zwięk­sze­nie gru­bo­ści czę­ści mięk­kiej i ela­stycz­nej AirTe­ch®, popra­wia­jąc absorb­cję wstrzą­sów i roz­pro­wa­dze­nie masy ciała
– Nie­me­ta­lowa wkładka anty­prze­bi­ciowa: lżej­sza i bar­dziej ela­styczna
– Wyście­łany zapię­tek gwa­ran­tuje kom­fort i zapo­biega zapa­le­niu ścię­gna

Podobne produkty

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)